تبلیغات
پژوهشی در قرآن - احکام قرآنی۲

ما پیام عید رهبر را چو مصحف می کنیم مثل دستورالعمل همواره مصرف می کنیم کوری چشم سران فتنه و بیگانگان چشم آقا ، کار و همت را مضاعف می کنیمتعداد کلیه مطالب ارسالی :
تعداد نویسندگان وبلاگ :
تاریخ آخرین بروزرسانی :
تعداد بازدید امروز :
تعداد بازدید دیروز :
تعداد کل بازدید این ماه :
تعداد کل بازدید ماه گذشته :
تعداد کل بازدیدها :
تاریخ آخرین بازدید از وبلاگ :

  


با سلام

یک چند روزی به مسافرتی رفته بودم. اما عوضش دارم روز یک ویژه نامه عالی برای ماه رمضان که هیچ جا نمونش را نمی تونید پیدا کنید کار می کنم

ان شاالله زودتر درست بشه

برای این دفعه هم احکام قرآنی آوردم ژس به ادامه مطلب توجه کنید

1 - آیه الله بهجت: كسـى كه در تنگـى وقت نماز, باید تیمـم كند اگر به قصد قربت یا براى كار مستحبى مثل خـواندن قرآن وضو بگیرد صحیح است و اگر براى خـوانـدن آن نمـاز وضـو بگیـرد بـاطل است. (مسـاله 275)

2 - آیه الله تبریزى: كسـى كه بـول یا غایط پى در پـى از او خارج مى شـود , بعد از وضـو گرفتـن, جایز است كه نوشته قرآن را مـس نماید, اگر چه در غیر حال نماز باشد. (مساله 317)

3 - آیه الله تبریزى: خواندن و همراه داشتـن قرآن و رساندن جایى از بدن را به ما بیـن خطهاى قرآن و نیز خضاب كردن به حنا و ماننـد آن , بـراى حائض مكروه است. (مساله 483)

4 - آیه الله تبـریزى: اگر میت وصیت كرده باشـد كه دعا یا قرآن یا انگشترى را با او دفـن كنند, براى بیرون آوردن اینها نمـى تـوانند قبر را بشكافند. (مساله 650)

5 - آیه الله تبریزى: در ركعت اول و دوم نمازهاى واجب یـومیه, انسان باید اول حمد و بعد از آن_ بنابر احتیاط_ یك سور تمام بخـواند و سوره والضحى و الـم نشـرح و همچنیـن سـوره فیل و لایلاف در نماز یك سـوره حساب مـى شـود. (مساله 987)

6 - آیه الله تبـریزى: آوازى كه مخصـوص مجالـس لهو و بـازیگـرى است, غنا و حرام مـى باشـد. و نـوحه یا روضه یا قرآن را با آواز لهوى نباید بخـوانند, اگـر آنرا با صـداى خـوب بخـوانند اشكـال نـدارد. (مسـاله 2826)

7 - آیه الله مكارم: در نماز احتیاط و قضاى سجـده یا تشهد فرامـوش شـده, بلكه بنابر احتیاط واجب در مـوقع سجده سهو و سجـده هاى واجب قرآن نیز خـود را مـاننـد مـوقع نمـاز بپـوشـانـد. (مسـاله 728)

8 - آیه الله مكارم: خـواندن سـوره هاى سجده , در نمازهاى مستحب مانعى ندارد و باید به دنبال آیه سجده, سجـده كنـد, سپـس برخیزد و نماز را ادامه دهد. (مساله 900)

9 - آیه الله مكارم: هر گاه كلمات یا تلفظ آیه یا ذكرى را صحیح مـى دانسته و مدتى در نمازها خـوانده و بعد مى فهمد غلط بـوده, نمازش اعاده ندارد, هر چنـد احتیـاط مستحب اعاده یـا قضـاى آن است. (مسـاله 915)

10 - آیه الله مكارم: لازم نیست آنچه را علماى تجـوید براى بهتر خوانى قرآن ذكر كرده اند [درنماز] رعایت كند, بلكه لازم است طـورى بخـواند كه بگـویند عربى صحیح است, هـر چنـد رعایت دستـورات تجـویـد بهتـر است. (مسـاله 916)

11 - آیه الله مكارم: در سجـده قـرآن, رو به قبله بـودن شـرط نیست و به هر سـویى مـى تـواند سجـده كنـد, ولـى بهتر رو به قبله بـودن است. (مساله 985)

12 - آیه الله مكارم: طـول دادن ركـوع و سجـود و قنـوت و خـواندن سـوره هاى طـولانـى در قرائت, مـوالات را به هـم نمى زند, بلكه افضل است. (مساله 995)

13 - "نامهاى دیگر خـداوند یكتا مانند: رحمـن, رحیـم, قدیر,بصیر, خالق اگر بعنوان كلمه قرآنى و یا اسـم خداوند نوشته شده باشد همانند خط قرآن بـوده و تمـاس بـدن بـا آن بـدون طهارت حــرام است.

14 - اسماء مقدسه پیشـوایان معصوم (چهارده معصـوم صلـوات الله علیهم اجمعیـن) نیز مانند آیات قرآن و نامهاى خـداوند و اسامـى پیشـوایان معصـوم, بدون قصد قرآنى و اسامى مقدسه, نوشته شـود تماس بدن با آنها بدون طهارت مانعى ندارد مانند: مـوسـى, مریم, حق, كریـم, فاطمه, كه در نـوشتـن آنها مقصد دیگرى داریم.

15 - كسى كه مى خواهد با انگشت خـود كلمه هاى قرآن را روى چیزى بنویسد, اگر اثـر انگشت او بـاقى مى مـانـد بـاید طهارت داشته باشـد.

16 - خـوردن تمام یا قسمتـى از كلمه هاى قرآنى كه روى نان یا شیرینـى و یا هر خـوراكـى دیگر نـوشته شـده, اشكالـى ندارد به ویژه اگر به قصد شفاى از بیمـارى بـاشـد. ولـى بـایـد در حـال طهارت خـورده شـونـد.

17 - اگر كسـى بخواهد كلمه یا حرفى از قرآن را بر بدن خـود بنـویسد, واجب است طهارت داشته باشد.

18 - باقـى ماندن خط یا حرفـى از قرآن بر بـدن كسـى كه طهارت ندارد, حرام است و واجب است پیـش از آنكه طهارت او از بیـن بـرود, آن را محـو كنـد.

19 - اگـر كلمه اى قـرآن به گـونه اى نـوشته شـود كه در زیـر صفحه (كاغذ یا فلزى) ایجاد برجستگى مستقیـم یا معكـوس نماید. چنانچه بر جستگـى ها خـوانا باشند, مس آنها بدون طهارت حرام است.

20 - مـس حروفى كه در قرآن خـوانده نمى شود مانند: الف در كلمه قالوا بدون طهارت حرام است.

21 - دست زدن با تماس بدن انسان با جلد نوار ضبط صـوت و نوار فیلـم ویدئو كه قـرآن روى آن ضبط شـده بـاشـد بـدون طهارت اشكـالـى نـدارد.

22 - اگر خط قرآن را با شیشه یا زر ورق و یا چیز دیگر پـوشانده باشنـد دست كشید روى آن بدون طهارت اشكالـى ندارد و همچنیـن تماس بدن انسان با خطـوط قـرآن كه در آینه افتـاده بـاشـد مـانعى نـدارد.

23 - در حرام بـودن تماس بدن انسان با خط قرآن بدون طهارت فرق نمـى كند كه قرآن روى كاغذ نوشته شده باشد یا جسـم دیگرى به صـورت بریده كاغذ باشد یا گچ, یا هر جسـم دیگرى, برجسته باشدیا گود, بر روى فیلم باشد یا اسلاید یا از فیلـم و اسلاید بر روى پرده و یا دیـوار انعكاس یابـد یا با جـوهرى غیر جـوهرهاى معمولى نوشته شده باشد, مانند آب زعفران و یا آب پیاز (در صورتى كه آب پیـاز بـا حـرارت رنگیـن و مشخص شـده بـاشـد).

24 - اگـر به منظور آمـوزش, قرآن را در دستـرس بچه ها قـرار دهند, هر چنـد بـدانند كه بچه هـا خط قـرآن را مـس مى كننـد اشكـالى ندارد.

25 - در حرام بـودن تماس بدن انسان با خط قرآن, میان عضوهاى ظاهرى بدن با عضـوهـاى درونى مـاننـد: زبـان و دنـدان, فـرقى نیست.

26 - اگر كسى آیه سجده را بشنود و یا با چشم بر آن مرور كند و یا از ذهـن خـود بگذرانـد, چـون مشغول خـوانـدن آن نیست سجـده بـر او واجب نمـى شـود.

27 - اگـر كسـى بجهت همهمه و سـر و صـدا و... كلمـات آیه سجـده را مبهم و نامشخص بشنـود سجـده بـر او واجب نیست, اگر چه بهتر است در ایـن حالت نیز سجده كند.

28 - كسى كه آیه سجده را بیـش از یكبار بخـواند و یا بشنـود باید براى هر بار سجده را تكرار كند.

29 - اگر گروهى به صورت همخوانى آیه سجده را بخـوانند, براى شنونده یكبار سجده كافى است.

30 - اگر كسـى در حال خـواندن نماز واجب, آیه سجده را بشنـود باید به نیت سجده با سر اشاره كند و پـس از نماز سجده را بجا آورد. ولـى اگر در سجـده نماز بشنود بـاید با چشـم اشـاره كنـد و پـس از نماز سجـده لازم نیست.

 

31- اگـر كسـى در حال خـوانـدن نماز مستحبـى آیه سجـده را بشنود, بـایـد

فـورى سجـده كند و چنانچه در حال سجـود بشنـود باید سر از سجـده بردارد و پـس از انجام سجده واجبه به نمـاز خـود ادامه دهـد.

32 - اگـر كسـى در حال سجده شكـر, آیه سجـده را بشنـود, باید سـر از سجـده بردارد و سجده واجبه را انجام دهد.

33 - اگر كسـى غیر از آیه هاى سجده واجبه یكـى از آیه هاى قرآن را كه در آن امر به سجـود و با تشویق به آن شده است بخواند و یا بشنود, بهتر است سجده كند مانند: آخرین آیه سـوره اعراف یعنى ((ان الذیـن عند ربك لایستكبرون عن عبادته و یسبحونه وله یسجدون)).

34 - در همه حـال خـواندن قـرآن فضیلت دارد, ولـى در زمانهاى خاصـى سفارش بیشتـرى شـده است, كه به بـرخـى از آنها اشـاره مـى كنیم:

الف - مـاه مبـارك رمضـان كه بهار قـرآن است.

ب - در تعقیب نمـازهـاى شبانه روز, شب و روز جمعه.

ج - خـوانـدن بالاى سـر محتضـر, یعنـى كسـى كه در حال مرگ و جان دادن است, مخصوصا خـواندن سـوره هاى, یـس, صافات, احزاب و آیه الكرسى, و آیه پنجاه و چهارم سوره اعراف: ((ان ربكـم الله الذى...)) و سه آیه آخـر سـوره بقـره.

د - خواندن قرآن و هدیه دادن به برادران و خواهران دینى پـس از مرگ آنان, بویژه خواندن سوره قدر.

35 - كسـى كه مـى خواهد قرآن بخـواند و یا آیات آن را بنـویسـد و با آن را همراه خـود داشته باشـد و یا حاشیه ورق آن را مـس كند در همه ایـن مـوارد مستحب است وضو بگیرد.

36 - خرید و فروش قرآن جایز نیست, بلكه باید آن را در مقابل بخششـى هـدیه داد. 40 - مزد گرفتـن براى آموزش قرآن به دیگرى اشكال ندارد, ولـى براى آمـوزش آنچه از قـرآن كه واجب است در نمـاز خـوانـده شـود, جـایز نیست. " (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پى نوشت :

1 ـ ایـن مسایل در رساله تمام مراجع معظم نبـود, بلكه هر یك از مسایل در رساله یكى از مراجع معظم بـوده به همیـن دلیل تماما جمع آورى وتحت عنـوان احكـام متفـرقهآورده شد.

2 ـ كتاب حـریـم نـور.

 نوشته شده توسط امیر گروسی در پنجشنبه 9 شهریور 1385 و ساعت 02:08 ق.ظ [+] | نظرات ()

Powered by WebGozar

در یکروز چه مقدار قرآن می خوانید؟ •