تبلیغات
پژوهشی در قرآن - استفتائات امام خمینی(ره)

ما پیام عید رهبر را چو مصحف می کنیم مثل دستورالعمل همواره مصرف می کنیم کوری چشم سران فتنه و بیگانگان چشم آقا ، کار و همت را مضاعف می کنیمتعداد کلیه مطالب ارسالی :
تعداد نویسندگان وبلاگ :
تاریخ آخرین بروزرسانی :
تعداد بازدید امروز :
تعداد بازدید دیروز :
تعداد کل بازدید این ماه :
تعداد کل بازدید ماه گذشته :
تعداد کل بازدیدها :
تاریخ آخرین بازدید از وبلاگ :

  


 

دوستان عزیز امروز برای شما استفتائات قرآنی اما (ره) را آوردم پس به ادامه مطلب توجه کنید

سلام

 سـوال: در روزهاى جمعه و در صف جماعت دیده مى شـود كه بعضى از برادرها روزنامه مىآورند و روى آن مى نشینند و نماز مـى خـوانند و مسلما در روزنامه آیات قـرآن یا اسم خـدا یا كلمه ((الله)) یا اسـم ائمه (ع) مـى باشـد, آیا نماز صحیح است یا خیر؟

v          جواب: تا یقیـن به هتك و بى احترامى نداشته باشند نمازشان اشكال ندارد و بر دیگران لازم نیست به آنها بگویند.

 

2 - سـوال: آیا انداختـن آیات قرآن و اسماء خداوند تبارك و تعالى, بعد از تغییـر شكل مثل پـاره كـردن و یا قطعه قطعه كـردن آن به صـورتـى كه مـوقع خـوانـدن معنـاى آن مشخص نبـاشـد جـایز است یـا خیـر؟

v      جـواب: اگر بعد از تغییر شكل, آیات قرآن بر آن صـدق نكند, اشكال ندارد.

 

3 - سـوال: آیا انداختـن اسماء جلاله خداوند در زباله دان, بـدون قصد اهانت جـایز است یـا نه, در صـورتـى كه انـداخته بـاشنـد حكمـش چیست؟

v          جـواب: انـداختـن آن جایز نیست و بایـد آنـرا از محل هتك و اهانت خارج كنند.

 

4 - سـوال: انـداختـن روزنامه و مجلات در میان زباله بـا علـم به اینكه در میـان آن, اسمـاء جلاله و آیـات قـرآن نـوشته شـده است, چه حكمـى دارد؟

v          جـواب: حكـم همـان است كه در مسـاله قبلـى گفته شــد.

 

5 - سـوال: از آنجایى كه در حال حاضر بیشتر روزنامه ها و مجلات كشور, مشتمل بـر آیات قـرآن است و معمـولا افـراد پـس از مطالعه, آنها را به جاهاى هتك آمیزى مى اندازند لذا تقاضا مى كنیـم دستـور فرمایید كه ایـن نشریات از چاپ آیات قرآن و كلماتى كه احترام آنها لازم است خـوددارى كنند و اگر بهتر است در هنگام ضرورت سعى كنند آیات قرآن را نقل به معنا كننـد و نه اینكه عینا چاپ نمایند؟

v         جـواب: چاپ و نشر ممنـوع نیست, ولى از انداختـن در جاهایى كه مـوجب هتك مى شود, باید خوددارى كنند.

 

6 - سـوال: در روزنامه ها آیات زیادى از قـرآن مجیـد و اسماء الله و اسماء انبیاء (ص) به چشـم مـى خـورد كه بسیارى از مردم بطـور اجتناب ناپذیر سر و كار با آن دارند و اجناسى در آن مى پیچند و زیر دست و پا در محلهاى نجـس و كثیف كه تـوهیـن است مى اندازند و با عدم طهارت آنها را دست مـى زننـد, آیا وظیفه هست به متصـدیـان تذكـر بـدهیـم كه فكـرى بـراى ایـن بكننـد؟

v          جـواب: چنین تكلیفى نیست ولى اگر در مـوردى تـوهیـن و بى احترامى مى شـود باید رفع توهین شود.

 

7 - سـوال: اینجانب یكـى از ایرانیان خارج از كشـور هستـم كه هر چنـد وقت یكبار روزنامه هاى ایرانى برایـم فرستاده مى شـود و مقدار زیادى از آنها را جمع كـرده ام, چـون آیـات قـرآن در آنهاست نمـى دانـم آنها را چه كنـم آیـا مى تـوانم آنها را به دور بـریزم و یـا اینكه در دریـا بیندازم؟

v         جـواب: اگر در آنها آیات قرآن و اسماء محترمه باشـد باید طـورى آنها را از بیـن بـرد كه در صـورت لزوم هتك نبـاشـد مثل به دریـا ریختـن.

 

8 - سـوال: در حال حاضر نام خـداوند متعال و پیامبر (ص) و ائمه معصـومیـن علیهم السلام و آرم جمهورى اسلامـى در روزنـامه هـا و مجلات و كـاغذهـاى ادارى و... مشهود است و معمـولا رعایت در حفظ احترام آن نمـى گردد. حكـم چیست؟

v          جـواب: از انـداختـن آنها در مـواضع هتك آمیز اجتنـاب شــود.

 

9 - سـوال: در بعضى از شهرستانها كـوپنهاى باطل شده خـواربار كه بیشترشان آرم جمهورى اسلامى و یا آیه قرآن بر روى آنها مى باشد, سـوزانده مى شـود آیا این كار شرعا جایز است یا نه؟(9)

v         جـواب: بنـابـر احتیـاط از سـوزانـدن اجتنـاب نمـاینـد.

 

10 - سوال: خـواندن بعضى از آیه بعد از تكبیره الاحرام و قبل از سـوره حمد چه صورتى دارد؟

v          جـواب: قـرائت قـرآن به قصـد قـرآنیت نه ورود, مـانع نـدارد.

 

11 - سـوال: در نمـازها واجب است كه در ركعت اول یا دوم یكـى از سـوره هاى قـرآن كـریم را بخـوانیـم, آیا هـر سوره به جز 4 سـوره كه سجـده واجب دارد مـى تـوانیـم بخـوانیـم یـا خیـر؟ حتـى بقـره؟

v          جواب: اختیار دارید.

 

12 - سـوال: آیا در نوافل هـم بعد از حمـد در صـورتـى كه بخـواهـد سـوره اى بخواند,باید آن سوره را كامل بخـواند یا مـى شـود به چنـد آیه از یك سـوره اكتفا كرد؟

v          جـواب: لازم نیست یك سـوره كـامله بخـوانـد.

 

13 - سـوال: آیا ادا كردن كلمات در نماز از مخـرج واقعیشان واجب است؟

v          جـواب: بـایـد كلمـات طـورى ادا شـود كه عرف عرب آن را صحیح بـدانـــد.

 

14 - سـوال: اگر كسى در مورد قرائت صحیح در نماز اطلاعى نداشته و كسى براى او نگفته است و تا كنـون نماز را از نظر قـرائت صحیح حـروف, غلط خـوانـده باید نمازهاى قبلى را قضا نماید؟ و آیا ایـن حكم در مورد عامه مردم كه تا كنـون نمـاز را غلط خـوانـده انـد نیز صــادق است؟

v          جـواب: اگـر در وقت خـوانـدن, آنها را صحیح مـى دانسته نمـازش صحیح است.

 

15 - سـوال: تكلیف كسـى كه تا به حال نمازش از نظر اداى مخارج صحیح حروف, اشكال داشته چیست؟ با تـوجه به اى كه در بعضى از رساله ها حكـم به اعاده و یا قضا شده است؟

v          جـواب: اگـر مـوقع خوانـدن نماز, قـرائت خـود را صحیح مـى دانسته و بعدا معلوم شده اشتباه بـوده, نماز صحیح است و اعاده و قضا ندارد, اگر چه احوط استحبابى اعاده است.

 

16 - سوال: شخصى حمد و سوره و اذكار نماز را بلد بـوده ولى مدتى نمازش را بدون رعایت مخارج حروف مـى خـوانده و تذكر دیگران نیز در او تاثیرى نداشته و حتى او را در مـورد غلط بـودن نمازش به شك نینداخته, ولى حالا كه متـوجه شده, ایـن مساله برایش پیش آمده كه آیا قضاى نمازهایى كه تا به حال خواند بر او واجب است یا نه؟

v          جـواب: در صـورتـى كه از جهت غفلت و عدم التفات اشتباهـى در قرائت و یا ذكر شده قضا واجب نیست.

 

17 - سـوال: با تـوجه به ایـن كه براى تلفظ حروف ((ض)) در تجـوید چند قول است, بفرمایید شما به كدام قول عمل مى كنید؟ یك قـول مـى گـوید: كه برخـورد نوك زبان به دندان آسیا و یك قـول مى گوید: كه بر خـورد كناره بـن زبان با دندان آسیا؟

v          جواب: شناختـن مخارج رووف طبق قول علماى تجـوید واجب نیست باید تلفظ هر حـرف به نحـوى بـاشـد كه در عرف صـدق كنـد آن حـرف ادا شـد.

 

18 - سـوال: آیا خـوانـدن تشهد یا قـرآن در هنگام نیـم خیز در نماز جماعت واجب است یا خیر؟

v          جواب: واجب نیست.

 

19 - سـوال: اگـر كسـى در مـاه مبـارك رمضـان آیه قـرآن و یا حـدیث را كه مى خواهد از قول امام معصـوم نقل كند, غلط بخـواند و قصدش ایـن بـوده صحیح بخواند لیكـن در ضمـن كه مى خواند متوجه مى شود دارد غلط مى خواند,آیا وقتى كه فهمید غلط مى خـوانـد اگر ادامه بـدهد روزه اش باطل مـى شـود یا نه؟ و در صـورتـى كه متـوجه روزه اش نبـاشـد حكـم روزه اش چیست؟

v          جـواب: اگر غلط خواندن مـوجب تغییر معنى شـود و آن معنى غلط را بخـواهد نسبت به خـدا و رسـول دهـد حـرام است و مـوجب بطلان روزه مـى شـود.

 

20 - سـوال: اگر كسى به خاطر انجام كار خیرى مثل تلاوت قرآن وضو بگیرد ولى بعد از آن از انجـام آن منصـرف شـود آیـا وضـوى او بـاطل است یـا نه؟

v          جـواب: وضـو بعد از آنكه صحیحـا واقع شـد, بـاطل نمـى شـود.

 

21 - سـوال: نوشتـن ((نام خدا)) به آن صورت كه نوشته شده, تـوضیح دهید كه آیا مس كردن آن حرام است یا نه؟

الف: الله

ب: خدا

پ: بسمه تعالـى

ت: الله بـدون حـركت

ث: نام خـدا را درمیـان شعرى بنـویسنـد و حـروف آن جـدا بـاشـد.

ج: پـاك كـردن و سـوزانـدن یـا بـا جـوهـر از بیـن بـردن. چ: ا...

ح: اگر قسمتى از آن مس شود چطور؟ نام امامان را كه روى اشخاص است, نوشتـن و دور انـداختـن چطـور؟ آیه قرآن بدون حـركت, مـس كردن بـدون وضـو چگـونه است؟

v          جـواب: مـس كتابت قرآن و اسماء بارى تعالى یا جزیى از آنها به هر لغت و كیفیت كه باشد بدون طهارت جایز نیست و از بیـن بردن آنها به نحوى كه موجب هتك نشود اشكال ندارد.

 

22 - سـوال: آیا مـس كـردن نقـش آرم جمهورى اسلامـى ایران كه روى نامه ها و بلیطهاى اتـوبـوس و... مـى بـاشـد حـرام است؟

v          جـواب: بـدون طهارت, جـایز نیست علـى الاحـوط

 

23 - سـوال: افرادى كه اسمشان: عبدالله, حبیب الله و... است اگر بـدون وضـو آن را بنـویسنـد و یـا مـس كننـد چه حكمـى دارد؟

v          جـواب: مـس اسـم الله بـدون طهارت جـایز نیست.

 

24 - سـوال: آیا مـس و به دست كردن انگشترى كه بر روى آن نـوشته شـده است (الله بصیر بالعباد) و یا قرآن مجید در جیب بـدون وضـو براى یاد خدا درست است یا نه؟  

v          جـواب: مـانعى نـدارد ولـى بـدون وضـو مـس نكنـد.

 

25 - سـوال: آیا مـس كـردن كلماتـى از قـرآن ماننـد ابلیـس, شیطان, كفار, ابولهب, و... در صـورتـى كه شخص وضـو نـداشته باشـد حـرام است؟

v          جواب: جایز نیست.

 

26 - سوال: اگر كسى جنب باشد و سوره هایى كه خواندنـش براى او حرام است به فكرش خطـور كند و هر چه سعى كنـد از فكرش نرود آیا گناهـى كـرده است؟

v          جواب: مجرد خطور در ذهن حرام نیست.

 

27 - سوال: آیا بچه نابالغى كه مس میت كرده مى تـواند با وضوى تنها مـس خط قرآن یا اسم خداوند نماید؟

v          جواب: بچه نابالغ تكلیف ندارد.

 

28 - سوال: كسى كه آب نداشته یا آب براى او ضرر داشته و تیمـم بدل از غسل جنابت كرد, آیا مى تواند نماز را با جماعت بخـوانند و مـى تـوانـد به مسجـد بـرود؟ و حكـم او در خـوانـدن قـرآن چیست؟

v          جـواب: مـانعى نـدارد و حكـم كسـى را دارد كه غسل كـرده است.

 

29 - سـوال: بعد از غسل جنابت وضـو بـراى نماز لازم نیست, آیا با ایـن غسل مـى تـوان نـافله نمـاز را هـم خـوانـد یـا قـرآن را مـس نمـود؟

v          جـواب: مى تـوان نماز نافله و سایر كارهاى مشروط به طهارت را انجام دهد.

 

30 - سوال: اینجانب مى تـوانم عربى بخوانم ولى معنى آن را درك نمى كنـم ولى انگلیـسى را به خـوبى متـوجه مى شوم بر اساس حدیث نبـوى كه هركـس یك آیه از قرآن در ماه مبارك رمضان بخـواند ماننـد مطالعه تمامـى قرآن است. آیا اگر به انگلیسى هم خوانده شود. همیـن طور است؟ اگر كسى قرآن به عربى بخواند و معنـى آن را نفهمـد بـاز هـم ثـواب خـواهـد داشت؟

v          جواب: ثـواب قرآن منوط به درك معانى آن نیست اگر چه خوب است سعى شود تا معنـى آن را درك نمـایـد تـا از ارشـاد و علـوم آن بهره منـد گردد.

 

31 - سوال: آیا مى تـوان اعمال شب قدر را به زبان غیر عربى انجام داد؟

v          جـواب: مانعى ندارد ولى قرائت سوره و آیات قرآن و ادعیه ماثـوره به نیت تحصیل ثـواب مخصـوص, منـوط به قـرائت متـن عربـى است.

 

32 - سـوال: آیا به كسى كه قرائت نماز او صحیح نیست ولى در مقام اصلاح است مى شود نیابت حج واگذار كرد؟

v          جـواب: اگـر در وقت عمل قـرائت خـود را درست كنـد و صحیح بخـوانـد مانع ندارد.

 

33 - سوال: خـواندن آیات قرآن به صورت سرود آهنگ دار جایز است یا نه؟

v          جواب: اگر مطرب باشد جایز نیست.

 

34 - سوال: آخر بعضى از كلمات مكسـور است آیا مى تـوانیـم در نماز آنها را به صـورتـى اشبـاع كنیـم كه صـداى یـاء تـولیـد شـود؟ مثلا ((مغضــوب)) را ((مغضوبى)) بخوانیم؟  

v        جـواب: باید به كسره خوانده شود و اگر كمى اشباع شود بدون تبدیل به یاء مانع ندارد.

 

35 - سـوال: در بعضـى از كلمـات نمـاز مـاننـد: ((علیهم)), ((غیــــر)) و ((لیله)), حرف ما قبل یاء را به صورت مكسـوره مى خـوانند مانند: ((علیهم)) و ((غیر)) در صورتى كه در زبان عرب, یاء ما قبل مكسـور را به صـورت اشباع باید خواند و این چنیـن تلفظى از نظر لغت صحیح نیست, به هر حال منتظر نظر شریف حضرت عالى هستیم.

v          جـواب: باید به فتحه خوانده شـود و چنانچه به نحـوى بخـواند كه نزد عرف عرب صحیح باشد اشكال ندارد.

 

36 - سوال: مى خواستـم بدانم اصلا استخاره با تسبیح یا قرآن یا استخاره ذات الرقاع از نظر اسلام در مسایل مهم زندگـى مثل ازدواج و تصمیـم گیریهاى مهم صحیح است یا نه؟

v          جـواب: مشـورت با خـداونـد متعال و استخاره از طـریق ماثـوره بـراى رفع تحیرات اشكال ندارد.

 

37 - سـوال: آیا استخـاره درست است؟ و وقتـى كه یك عمل خیـرى پیـش آمـد و استخاره كردیـم و بد آمد, استخاره ملاك عمل است و باید به آن اعتقاد داشت؟ و آیـا واقعا استخـاره درست مـى گـویـد؟

v      جـواب: ((استخاره)) از اصـول اعتقادى نیست كه اعتقاد به آن لازم باشـد و در مـورد تحیـر به قصـد رجـاء مـانع ندارد.

 

38 - سـوال: آیا در همه موارد مى تـوان با قرآن استخاره كرد یا مـوارد خاص دارد, فى المثال در مورد طلاق گرفتن یا نگرفتـن مى شـود استخاره كرد یا نه؟ و دیگر اینكه اگـر شخصـى استخاره كنـد و به آن عمل نكنـد چگـونه است؟

v          جواب: استخاره الزام نمىآورد.

 

39 - سوال: عده اى با خواندن زیارت و دعا و شركت در مجالـس عزادارى مخالفت مى كنند و مـى گـویند قرآن خـوانـدن در صـورت نفهمیدن معانـى آیات, فایده اى ندارد و یا خـوانـدن در صـورت نفهمیـدن معانـى آیات, فایـده اى نـدارد و با خـواندن قرآن در مجالـس ترحیـم نیز مخالفت مـى نمایند. نظر امام چیست؟

v          جـواب: خـوانـدن زیارت و ادعیه ماثـوره و عزادارى براى سیـد مظلـومان و صلـوات بر پیغمبـر و آل او از افضل قربات و آدم ساز است. و قرائت قرآن از مستحبـات و اهـدا ثـواب آن به امـوات مـوجب مثوبت است.

 

40 - سـوال: تبـدیل قـرآن و كتب وقف شـده در مسـاجـد به احسـن چه صـــورت دارد؟

v          جـواب: تـا مـوقعى كه قابل استفـاده است فـروش و تبـدیل آن جـایز نیست.

 

41 - سـوال: احتراما معروض مى دارد: بعضـى از اشخاص خیر, قرآن كریـم را به صـورت جزوه به مساجـد براى قرائت اهداء مـى كنند و در جلد جزوه ها, وقفنامه یا عكس واقف را مى چسبانند. بعضى از اشخاص, ایـن وقفنامه یا عكـس اشخاص را پـاره مـى كننـد و بیـرون مـى ریزنـد, در شـرع مقـدس اسلام ایـن كار چه حكـم دارد؟

v          جـواب: اهداى جزوه ها مانعى ندارد و كسى حق ندارد وقفنامه را پاره كند و بیرون بریزد.

 

42 - سوال: لطفا بفرمائید:

1 - كسى كه نذر كرده است چند عمل را بهم انجام بدهد. مثلا سه روز هـم وضـو بگیرد و هم با وضـو باشـد و مثلا سه جزء قرآن بخـواند و به فقیر هـم اطعام كند, حال اگر یكى از اینها را انجام ندهد مثلا قرآن را نخـواند در حالى كه مـى تـوانسته بخواند چه كار باید بكند؟ آیا بایـد نذر خـود را بهم بزنـد و كفاره بدهد؟ كفاره اش چقدر است؟

2 - كسـى كه مـوقع نذر كـردن و خـوانـدن صیغه به تمام جـوانب مساله تـوجه نداشته, مثلا تـوجه نداشته كه وضـو همیشگى در طـول ایـن مدت امكان ندارد و مـواردى بـرایـش پیـش بیـایـد كه طبق نذر عمل نكنـد تكلیف چیست?

v         جـواب: 1 - حنث نذر شـده و كفاره مخالفت نذر داد كه در رساله ذكـر شـده است. 2 - اگـر نذرى كه كـرده امكان عمل به طبق آن نبـوده نذر صحیح نبـوده است.

امیر گروسی در جمعه 23 تیر 1385 و ساعت 01:07 ق.ظ [+] | نظرات ()

Powered by WebGozar

در یکروز چه مقدار قرآن می خوانید؟ •