تبلیغات
پژوهشی در قرآن - خنده وشوخی در قرآن(قسمت دوم)

ما پیام عید رهبر را چو مصحف می کنیم مثل دستورالعمل همواره مصرف می کنیم کوری چشم سران فتنه و بیگانگان چشم آقا ، کار و همت را مضاعف می کنیمتعداد کلیه مطالب ارسالی :
تعداد نویسندگان وبلاگ :
تاریخ آخرین بروزرسانی :
تعداد بازدید امروز :
تعداد بازدید دیروز :
تعداد کل بازدید این ماه :
تعداد کل بازدید ماه گذشته :
تعداد کل بازدیدها :
تاریخ آخرین بازدید از وبلاگ :

  


سلام قسمت دوم از مقاله خنده و شوخی در قرآن را همانطور كه گفته بود در آیات این بار بررسی شده كه در ادامه مطلب می تونید ببینید.

راستی از این به بعد سعی می كنم در هر پستم لینكهای روز را هم قرار بدم(البته ممكنه كه به قرآن زیاد ربط نداشته باشه. ولی سعیم بر این خواهد بود كه لینكهام(بر وزن بكهام!!!) بیشتر قرآنی باشه.

برای این بار:

*****************************

لینك روز:

عمل به قرآن موجب همگرایی و وحدت مسلمانان می‌شود:

حكمت نامگذاری امسال به اتحاد اسلامی واقعا تو وقایای امسال معلوم شد

دروس عمومی حوزه باید در دانشگاه ها تدریس شود:

چه شود!!!

ابداع روشی نوین در ترجمه قرآن:

مبدع این طرح استاد من بود

نگاهی به اهداف و آثار ازدواج در قرآن‏:

خوبه بخونید شاید بختتون باز بشه!!

عكسهای دعای كمیل مدینه(دیشب):

یادش بخیر

*******************

مقاله رو در ادامه مطلب بخونید:

 

و اینک به آیاتی که شادی در دنیا را مطرح می کند می پردازیم :

الف ) ستایش شادی : 

1- « ¬! ãøBF{$# `ÏB ã@ö6s% .`ÏBur ߉÷èt/ 4 7‹Í³tBöqtƒur ßytøÿtƒ šcqãZÏB÷sßJø9$#- ΎóÇuZÎ/ «!$# 4 çŽÝÇZtƒ ÆtB âä!$t±o„ ( uqèdur Ⓝ͓yèø9$# ÞOŠÏm§9$# »[1]- « همه کارها از آن خداست ؛ چه قبل و چه بعد (از این شکست و پیروزی) و در آن روز مومنان( بخاطرپیروزی دیگری) خوشحال خواهند شد».

یفرح: شادمان می گردد . واژه فرح به معنی سرور و شادمانی است که در برابر اندوه بکار می رود .

در این آیات قرآن از برانگیخته شدن احساسات شادمانه مومنان صدر اسلام در روز پیروزی رومیان بر ایرانیان خبر داده است . «مفسران آورده اند که در آغاز انگیزش پیامبربه رسالت از سوی خدا دو ابر قدرت آن روزگار ، روم و ایران با هم در حال پیکار بودند که در یک نبرد سخت ایرانیان بر رومیان چیره شدند و بدان دلیل که رومیان در آن زمان پیرو مسیح به شمار آمده و ایرانیان پیرو آئین آسمانی نبودند ، شرک گرایان و ظالمان عرب از پیروزی ایرانیان شادمان گردیدند و به مسلمانان هشدار دادند که همه جا پیروزی از آن کافران است و شما نیز سرانجام شکست خواهید خورد . اما توحید گرایان از شکست رومیان و سقوط بیت المقدس و قبله توحید گرایان بدست کفرگرایان و آتش پرستان سخت اندوهگین و اظهار تأسف نمودند . قرآن در آن شرایط سخت که شکست بر رومیان تحمیل گردیده و ایرانیان مست پیروزی بودند و شرک گرایان عرب نیز از شکست مسیحیان و پیروزی کفرگرایان شادمانی می کردند، به یک پیشگویی شگفت انگیز دست زد و به صراحت پیشگویی فرمود که در همین چند سال آینده شرایط دگرگون و شکست و پیروزی جای خود را عوض می کند[2]» بنابر این پیروزی رومیان برابر ایرانیان عامل سرور و شادمانی مومنان عصر بعثت شد (یومئذ یفرح المومنون) و این شادمانی به چند دلیل بود:[3]

1- سپاه کفر در هم شکسته می شود .

2- شاخ و شانه شرک گرایان مکه شکسته می شود .

3- پیشگویی معجزه آسای قرآن و پیامبر – که سندی از اسناد آسمانی بودن قرآن و رسالت اوست- تحقق می یابد .

4- پیروزی مسیحیان بر آتش پرستان ، سرآغازی بر پیروزی ایمان آوردگان خواهد شد.

1- « çm»tR÷ŠyŠtsù #’n<Î) ¾ÏmÏiBé& ö’s1 §s)s? $ygãYøŠt㠟wur šct“óss? zOn=÷ètGÏ9ur žcr& y‰ôãur «!$# ?Yym £`Å3»s9ur öNèduŽsYò2r& Ÿw šcqßJn=ôètƒ »[4]- « ما او را به مادرش باز گرداندیم تا چشمش روشن شود و غمگین نباشد و بداند که وعده الهی حق است ولی بیشتر آنان نمی دانند .»

بعد از اینکه مادر حضرت موسی (ع) ، فرزند خود را به دریا انداخت . نگران و ناراحت بود .این آیه اشاره به این دارد که خداوند با بازگرداندن حضرت موسی به مادرش او را شاد گرداند – جمله لا تحزن : ناراحت نباش اشاره به همین شادی دارد .

2- « #sŒÎ)ur !$tB ôMs9̓Ré& ×ou‘qߙ Oßg÷YÏJsù `¨B ãAqà)tƒ öNà6•ƒr& çmø?yŠ#y— ÿ¾Ínɋ»yd $YZ»yJƒÎ) 4 $¨Br'sù šúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä öNßgø?yŠ#t“sù $YZ»yJƒÎ) óOèdur tbrãÏ±ö;tGó¡o„ [5]- « و هنگامیکه سوره ای نازل می شود ، بعضی از آنان  می گویند: این سوره ، ایمان کدام یک از شما را افزون ساخت ؟ (به آنها بگو اما کسانیکه ایمان آورده اند ، بر ایمانشان افزوده ، و آن ها خوشحالند».

یستبشرون: از ماده بشر و بشر چنانکه گذشت به معنی خبر مسرت بخش و خوشحال کننده است و استبشار نیز همان شادی از دریافت بشارت است .

در قسمت اول آیه ، حال منافقان را به هنگام نزول سوره ای از طرف خدا بیان می کند ولی در قسمت دوم حال مومنان را وصف کرده که از فرود این سوره شادمان گشته و به یکدیگر مژده می دهند و این احساس شادمانی و نشاط روحی پس از شنیدن آیات قرآن ، نشانه تکامل و ازدیاد ایمان است .

«öNß

نوشته شده توسط امیر گروسی در جمعه 16 آذر 1386 و ساعت 06:12 ق.ظ [+] | نظرات ()

Powered by WebGozar

در یکروز چه مقدار قرآن می خوانید؟ •